Gofal Plant

Wedi ei ddiweddaru: 6/10/2020

Yn anffodus, ac yn dilyn wythnosau o ansicrwydd, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â chynnig gwasanaeth gofal plant gydol dydd dros gyfnod hanner tymor yr Hydref eleni.

Y prif reswm dros hyn yw nad yw ein lleoliadau cofrestredig nac ysgolion eraill ar gael i ni a teimlwn nad oes canllawiau digonol yn bodoli i amlinellu sut i gynllunio a chynnal gwasanaeth gofal plant yn ddiogel mewn lleoliadau amgen. Ein prif fwriad drwy gydol pob cyfnod yw rhoi diogelwch a mwynhad y plant ar frig ein blaenoriaethau, a theimlwn na allwn wneud hyn o dan yr amgylchiadau presennol.

Rydym yn ymwybodol fod y galw am ofal plant gwyliau yn is na'r arfer ar y funud, ond estynnwn ein hymddiheuriadau i unrhywun sy'n gwynebu anawsterau a heriau oherwydd ein penderfyniad.

Er hyn, rydym yn ymrwymo i ddarparu gweithgareddau iaith Gymraeg i blant dros y gwyliau a byddwn yn gweithio tuag at gynnig cymaint o weithdai rhithiol ag y medrwn a byddwn yn eich diweddaru am ein holl wasanaethau trwy bostio ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr e-bost.

Diolchwn i chi o waelod calon am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu'r plant yn ôl i'r Cynllun Gofal yn y flwyddyn newydd, gobeithio! 

2020 Gofal Pasg

Gwasanaeth Cynlluniau Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn cael eu cynnal yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd. 

Gweithgareddau dyddiol, teithiau, coginio, chwarae, crefft, partion, cornel ddarllen, gemau parasiwt a gweithdai wedi'u teilwra i oed y plant. Ar agor rhwng 8:30-5:30 bob dydd yn ystod gwyliau'r ysgol (ac eithrio Gwyl y Banc a Gwyliau'r Nadolig.) 

 

DATGANIAD FIRWS CORONA

 

Yn dilyn canllawiau cyfredol Llywodraeth DU yng nghyd destun COVID-19 rydym wedi gorfod gohurio ein gwasanaethau gofal plant dros gyfnod y Pasg.

 

Mae diogelwch ein cwsmeriaid, tiwtoriaid a staff yn flaenoriaeth bob amser a rydym yn edrych 'mlaen i gynnig y gwasanaeth hwn eto yn y dyfodol agos. Diolch am eich dealltwriaeth.

 

*Os nad ydych yn medru clicio i wneud archeb, golyga hyn bod y diwrnod hwnnw'n llawn ac bod y system archebu wedi cau*
*Nid oes modd rhoi ad-daliad am absenoldeb/salwch. Ni allem warantu bod modd newid dyddiadau/canslo archeb, ac mi fydd tal gweinyddol o £5 am wneud unrhyw newidiadau. 
 

Mae'r amserlen o weithgareddau i'w weld isod, ond nodwch y gallai ffactorau anrhagweladwy fel tywydd gwael neu salwch ar y diwrnod olygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r trefniadau yma ar fyr rybudd.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl y Banc)

 

Cynllun Gofal Pasg 2020

  £25 per day

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

-

 

Book Now

Pay for the Care Scheme through PayPal or Childcare Vouchers.

Complete the form, then proceed to checkout.

Not registered with us? You will be taken to our registration form before proceeding to PayPal.

 

  £25 per day

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

-

 

Book Now

Pay for the Care Scheme through PayPal or Childcare Vouchers.

Complete the form, then proceed to checkout.

Not registered with us? You will be taken to our registration form before proceeding to PayPal.

 

 

  

 

"Y plant wedi mwynhau yn fawr ar y diwrnodau! Wedi'u strwythuro yn dda ac y staff yn gyfeillgar iawn. Byddaf yn eich defnyddio eto diolch yn fawr!"

"Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."